Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona, a u vezi sa članom 104. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Vlada TK na sjednici održanoj dana 25. 03.2021. godine, donosi:

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju privremenog Školskog odbora
JU OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac

 

  • Valerija Kasumović,
  • Hasan Ibrišimović,
  • Fatima Baković,
  • Mirel Bijedić,
  • Edisa Mašetović.

 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”

 

 

 

BROJ: 02/1-34-6114-3/21
Tuzla, 25. 03. 2021. godine

 

PREMIJER KANTONA:
Kadrija Hodžić