OGLAS | Pravila i dužnosti učenika u školi

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

II – OGLAS ZA UČENIKE


Primijećeno je da pojedini učenici narušavaju red i mir u školi,  trčanjem po hodnicima, učionicama, polijevanjem vodom, otvaranjem i naginjanjem kroz prozor, što direktno predstavlja opasnost po njihov život usljed slučajnog pada.


Obavještavamo učenike da se ponašaju u skladu sa Pravilima i dužnostima učenika.


U slučaju kršenja Pravila učeniku će biti izrečena odgovarajuća disciplinska mjera u koju spada i materijalna, to jest novčana nadoknada u slučaju oštećenja školske imovine.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije mole se svi učenici da redovno nose maske, dezinfikuju ruke, drže se socijalne distance i pridržavaju se svih drugih epidemioloških mjera.

Nadamo se Vašem lijepom i primjernom ponašanju.

 


KODEKS PONAŠANJA UČENIKA


 

 

Član 1.

 Etički kodeks sastoji se od standarda ponašanja prilagođenih potrebama Škole i principa u smislu čuvanja dostojanstva i ugleda Škole. Standardi ponašanja su dogovoreni između zaposlenika Škole, učenika i njihovih roditelja ili staratelja.

Član 2.

 Svrha  Etičkog kodeksa je utvrditi opće etičke smjernice i postupke vezane uz njih, upozoriti na dužnosti i obaveze, te sprovoditi etičke vrijednosti specifične za djelatnost Škole u najširem smislu. Sprovođenje etičkih vrijednosti i etičkog ponašanja u ovom Kodeksu obaveza je svih učenika škole.

Član 3.

 Svi roditelji i druge zainteresirane osobe za rad Škole bit će upoznate s Etičkim kodeksom i pravilima ponašanja koja se očekuju od učenika Škole.

Član 4.

 Učenici su dužni, u obavljanju svojih poslova, pridržavati se odredaba ovog Etičkog kodeksa. Ponašanja u skladu s Kodeksom osigurava jedinstvenost u pogledu ponašanja učenika, roditelja, nastavnika i drugih zaposlenika u školi, a što je preduslov kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada.

          II PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA                                  

Član 5.

Učenik ima pravo:

1) sticanje kvalitetnog obrazovanja u sigurnom okruženju, bez ometanja,

2) pošten i jednak odnos prema njima, bez diskriminacije,

3) postupanje prema njimu s poštovanjem osobnosti,

4) trebaju biti obavješteni o svojim pravima, odgovornostima i o pravilima discipline,

5) na savjet i pomoć,

6) na uvažavanje mišljenja,

7) na pomoć drugih učenika,

8) na pritužbu koju može predati: razredniku, nastavniku, direktoru, pedagogu,

9) na sudjelovanje u radu Vijeća učenika,

10) na sudjelovanje u izradi kućnog reda,

11) na predlaganje poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i rada.

 III ODGOVORNOST UČENIKA

Član 6.

Odgovornosti učenika su da :

1) poštuje prava drugih,

2) zna i poštuje Pravila škole,

3) prijavi incidente ili aktivnosti koje mogu ometati sigurnost svih učenika u školi.

Član 7.

 Da redovno pohađa nastavu, dolazi na vrijeme, donosi pribor i opremu, izvršava školske obaveze.

Član 8.

 Svako izostajanje sa nastave učenik je dužan da pravda dolaskom roditelja ili staratelja najkasnije u roku od tri dana nakon odsustva iz škole. U slučaju bolesti, potrebno je ljekarsko opravdanje.

Član 9.

Učenik je dužan da prije početka časa uđe u učionicu prije nastavnika.

Član 10.

Kada u učionicu ulazi nastavnik svi učenici trebaju sjediti na svom mjestu, pripremljeni za nastavu.

Član 11.

Učenik ne može napustiti čas (sat) bez odobrenja nastavnika koji vodi taj čas. Eventualni izlazak iz učionice za vrijeme trajanja časa odobrava nastavnik. Učionicu u isto vrijeme u pravilu može privremeno napustiti samo jedan učenik.

Član 12.

Pri odlasku i povratku sa časova učenici se trebaju ponašati u skladu s pravilima Kućnog reda.

Član 13.

Radi pravilnog odvijanja radnog procesa u školi se organizira dežurstvo nastavnika.

Član14.

Svi učenici razrednog odjeljenja obavljaju dužnost redara , imenuje ih razrednik i to po dva redara sedmično, a izmjenjuju se abecednim redom.

Redari su odgovorni :

– da obavijeste predmetnog nastavnika o odsutnim učenicima,

– za čistoću učionice, školske ploče, pripremu nastavnih sredstava i pomagala,

– da prijave uočenu  štetu u učionici predmetnom nastavniku,

– za ostale vidove ponašanja koji nisu u skladu sa ovim Kodeksom.

Član 15.

U toku nastave učeniku je zabranjeno ulaziti u zbornicu i prostoriju za nastavnike.

Član 16.

Učenik je odgovoran za redovno donošenje svog potrebnog pribora ili opreme na času, za savjesno usvajanje znanja, vještina i vrijednosti propisanih Nastavnim planom i programom, na času prati upustva nastavnika i u skladu sa tim ne ometa izvođenje nastave i rad drugih učenika. Isto tako je odgovoran za savjesno zalaganje u ispunjavanju školskih obaveza.

Član 17.

Učenici su dužni suzdržavati se od prepisivanja, bez obzira na oblik vrednovanja rada.

Član 18.

Učenik je obavezan da poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi. Učenik poštuje sve osobe bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost u skladu s principima humanosti i čovjekoljublja. Odnos prema drugima učenik zasniva na temeljnim ljudskim vrijednostima: istine, mira, ispravnog postupanja, poštenja, ljubavi i nenasilja.

Član 19.

Rječnik koji koriste učenici u školi mora biti primjeren mjestu i osobi sa kojom komuniciraju. Pod primjerenošću se podrazumijeva korištenje pristojnih riječi, ne koriste se uvredljive riječi, ne ismijavaju se drugi koji su drugačiji, ne iznose se laži kako bi se drugom napakostilo i dr. iz domena Bontona. Nastojimo što više koristiti riječi ”hvala, molim, izvoli, oprosti,…”.Ne koristimo psovke.

Član 20.

U školi se pozdravljamo sa ”dobro jutro”, ”dobar dan”, ”dobro večer” , ”doviđenja”,“esselamu alejkum“. Pozdravljamo sve nastavnike, bez obzira predaju li nam ili ne, te sve zaposlenike škole.

Član 21.

Mobilni telefoni, mp3 plejeri i slični uređaji se ne smiju koristiti, kako se ne bi ometala nastava. Predmetni nastavnik je dužan te uređaje oduzeti i predati  odjeljenjskom starješini.

Član 22.

Učenici su dužni čuvati svoju odjeću, obuću, školska sredstva i pribor, kao i imovinu drugih učenika. Donošenje skupocjenih predmeta i novca u školu je odgovornost učenika. Ako nestanu učenik ne može kriviti druge. Škola ne preuzima odgovornost za gubitak ili krađu lične imovine.

Član 23.

Za vrijeme odmora pri mijenjanju učionica, na stepeništu i u hodnicima, učenici ne smiju praviti gužvu, buku i gurati se kako ne bi došlo do povređivanja. Prilikom penjanja ili silaska niz stepenice učenici su obavezni ići svojom desnom stranom.

Član 24.

Za vrijeme odmora uzima se užina i napitak, te obavljaju fiziološke potrebe. Jedenje, pijenje, žvakanje žvakaće gume  na satu  nije  dopušteno.

Samo u izuzetnim slučajevima učenik može za vrijeme časa tražiti da izađe van učionice. U slučaju iznenadne bolesti ili povrede, učenik se treba javiti predmetnom nastavniku i odjeljenjskom starješini koji mu odobrava eventualno napuštanje nastave. Odjeljenjski starješina upoznaje  roditelje učenika i pedagoga škole o odsustvu učenika.Te časove roditelj je dužan opravdati.

Član 25.

 Za vrijeme nastave učenik je odgovoran za red i tišinu u školskoj zgradi i u školskom dvorištu.

Član 26.

Učenik je odgovoran za dolazak u školu u prikladnoj odjeći koja ima pristojan izgled primjeren mjestu na kome se nalazi. (Neprikladno je dolaziti u prekratkim suknjama, šorcevima, majicama na bretele i sa velikim dekolteima, otkrivenog stomaka, nečiste I neuredne kose, te nije dozvoljeno šminkanje).

Član 27.

Boravak u čistom i urednom prostoru svakom više prija. Otpatke u učionici i na dvorištu bacamo u kantu za otpatke. Čuvamo školsku imovinu jer koristi svima. Pazimo da niko ne piše po zidovima, klupama ili drugom školskom namještaju ili da uništava opremu. Svaki učenik je odgovoran da prijavi učenika koji uništava školsku imovinu namjerno ili iz krajnje nepažnje.

 Član 28.

 Za štetu nastalu u školi odgovaraju njeni počinitelji. Počinitelji štete dužni su je u cjelini nadoknaditi što ovisi o okolnostima i uzrocima počinjene štete  te odluci Komisije za procjenu materijalne štete. Ako se počinitelji ne mogu poimenično utvrditi, štetu će namiriti svi učenici koji su se zatekli na mjestu u vrijeme učinjene štete, o čemu odlučuje  pomenuta Komisija.

Član 29.

Informacija o nađenim stvarima objavljuje se redarima ili dežurnom nastavniku.

Član 30.

 Učeniku koji svjesno i namjerno  otuđi ili ošteti školske stvari ili stvari  drugih učenika, izriče se odgojno disciplinska mjera, krađa se smatra težim prekršajem.

Član 31.

Učenici su dužni da prije napuštanja učionice, a naročito nakon konzumiranja užine sve otpatke bace u kantu za smeće, odnosno ostave urednu učionicu.

Član 32.

Za hitne informacije od značaja za rad odjeljenja, odjeljenskom starješini ili dežurnom nastavniku obraća se isključivo predsjednik odjeljenske zajednice ili redar.

IV  U ŠKOLI JE ZABRANJENO

Član 33.

 Zabranjeno je izazivanje buke i nereda, svađa i međusobno vrijeđanje učenika, izazivanje tuče i sudjelovanje u tuči, te svaka vrsta nasilnog ponašanja. Eventualne nesuglasice rješavati dogovorom ili potražiti pomoć predmetnog nastavnika, potom razrednika, pa pedagoga i direktora škole.

Član 34.

 Učenicima nije dozvoljeno snimanje, objavljivanje i prikazivanje audio-video te foto snimki svih sadržaja vezanih za školu.

Član 35.

Zabranjeno je unošenje predmeta sa oštrim sječivom ili ubodnih predmeta, petardi, upaljača i drugih predmeta koji mogu povrijediti učenike i ugroziti opštu sigurnost.

Član 36.

Učenici ne mogu uvoditi u školu druge osobe koje za to nemaju odobrenje.

Član 37.

Zabranjena je upotreba cigareta, alkohola ,energetskih pića ili drugih  narkotičkih sredstava u školi, školskom dvorištu, ulici za učenike škole.

Član 38.

Vannastavne aktivnosti ( projekti, pripreme za takmičenje, probe ) učenik treba da obavlja prije ili poslije časova u prostorijama škole, osim u izuzetnim slučajevima.

Član 39.

U slučaju nedolaska ili kašnjenja predmetnog nastavnika učenik je obavezan da ostane u učionici dok ga drugi nastavnik ili predsjednik odjeljenja ne obavijesti o suprotnom.

Član 40.

Učenik sve primjedbe i žalbe može uložiti preko razrednog starješine ili Vijeća učenika.

Član 41.

Razrednik je dužan upoznati s odredbama ovog Etičkog kodeksa sve učenike iz svog odjeljenja.

Član 42.

Učenik je odgovoran za poštivanje Kodeksa ponašanja učenika, u protivnom će se primjenjivati sankcije u skladu sa pravilnikom o izricanju odgojno –disciplinskih mjera za učenike.

Član 43.

Mjesto objavljivanja Kodeksa:

1) Etički kodeks za učenike se ističe na vidnom mjestu škole.

2) Ovaj Etički kodeks objavljuje se na Web stranici škole.

3) Etički kodeks za učenike mora poznavati svaki zaposlenik, učenik i roditelj.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0