KOMISIJA DONIJELA ODLUKU | Učenik generacije za školsku 2019/2020. godinu je…

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0

Na osnovu člana 56. stav (7) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 6/04, 7/05. i 17/11.), člana 212. stav 25. Pravila ustanove i člana 5. Pravilnika o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije, Odluke Nastavničko vijeće JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac od 26. 05. 2020. godine,  direktrica škole donosi:

O D L U K U

za izbor učenika generacije za školsku 2019/2020. godinu

I

 V.d. direktorica škole na osnovu zapisnika Komisije za izbor Učenika generacije za školsku 2019/2020. godinu od 14. 05. 2020. godine i odluke Nastavničkog vijeća, proglašava   Lazić Nina IX c razred za učenika generacije sa ostvarenih  244,30 bodova.

II

            Rang lista prema utvrđenom broju bodova je slijedeća:

Red. broj

Prezime i ime

Razred Broj bodova
1 Lazić Nina IX c 244,30
2 Mehinović Muamer IX b 209,00
3 Turbić Amar IX c 187,00
4 Mulić Suana IX c 170,00
5 Domazet Anita IX a 166,90
6 Šarić Adi IX a 165,30
7 Iljazović Elma IX d 163,00

III

            Odluka stupa na snagu danom donošenja


 

O b r a z l o ž e nj e

Na raspisani Oglas za izbor Učenika generacije od 30. 04. 2020. godine prijavila su se 7 (sedam) učenika. Nakon provedene procedure i izvršenog bodovanja prema Pravilniku o izboru Učenika generacije Komisija je proglasila učenicu Lazić Ninu za učenika generacije u školskoj 2019/2020. godini sa ostvarenih 244,30 bodova.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Školskom odboru u roku od 3 (tri) dana od dana isticanja iste.


A.Č.

NAŠA  PRIČA

SVIĐA LI VAM SE ...
+1
0
+1
0
+1
0