Školski odbor

Školski odbor JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, imenovan je Odlukom Vlade TK – a broj: 02/1-34-12726/16. od 28.06.2016. godine na period od 4 (četiri) godine i to u slijedećem sastavu:
 
Nadira Duraković – predsjednik Školskog odbora ispred osnivača,
Semir Imamović – član iz reda osnivača,
Hasan Ibrišimović – član iz reda zaposlenika,

Alma Prnjat – član iz reda zaposlenika,
Admira Barać – član iz reda roditelja